Usage Statistics for www.landgaertnerei.at

Summary Period: September 2022
Generated 01-Oct-2022 03:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2022
Total Hits 54984
Total Files 51018
Total Pages 52522
Total Visits 9896
Total KBytes 1725976
Total Unique Sites 2020
Total Unique URLs 677
Total Unique Referrers 2429
Total Unique User Agents 359
. Avg Max
Hits per Hour 76 319
Hits per Day 1832 5115
Files per Day 1700 5028
Pages per Day 1750 5029
Sites per Day 67 261
Visits per Day 329 450
KBytes per Day 57533 145778
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.79% 51018
Code 206 - Partial Content 0.01% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 17
Code 302 - Found 2.07% 1140
Code 304 - Not Modified 0.69% 378
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 4.40% 2422

Daily usage for September 2022

Daily Statistics for September 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 551 1.00% 495 0.97% 503 0.96% 313 3.16% 146 7.23% 16267 0.94%
2 755 1.37% 655 1.28% 711 1.35% 381 3.85% 150 7.43% 27541 1.60%
3 692 1.26% 632 1.24% 640 1.22% 332 3.35% 160 7.92% 29950 1.74%
4 696 1.27% 643 1.26% 639 1.22% 330 3.33% 156 7.72% 32928 1.91%
5 713 1.30% 655 1.28% 663 1.26% 155 1.57% 90 4.46% 51125 2.96%
6 830 1.51% 768 1.51% 770 1.47% 234 2.36% 170 8.42% 53078 3.08%
7 1161 2.11% 1102 2.16% 1087 2.07% 353 3.57% 214 10.59% 69967 4.05%
8 2499 4.54% 2450 4.80% 2445 4.66% 288 2.91% 145 7.18% 76434 4.43%
9 2976 5.41% 2872 5.63% 2888 5.50% 359 3.63% 163 8.07% 145778 8.45%
10 2119 3.85% 2043 4.00% 2057 3.92% 353 3.57% 146 7.23% 65516 3.80%
11 2730 4.97% 2682 5.26% 2654 5.05% 375 3.79% 190 9.41% 72984 4.23%
12 3204 5.83% 3159 6.19% 3115 5.93% 415 4.19% 261 12.92% 95193 5.52%
13 2057 3.74% 1938 3.80% 1978 3.77% 388 3.92% 257 12.72% 57729 3.34%
14 1029 1.87% 932 1.83% 934 1.78% 358 3.62% 182 9.01% 28497 1.65%
15 1769 3.22% 1710 3.35% 1683 3.20% 410 4.14% 240 11.88% 33009 1.91%
16 1970 3.58% 1924 3.77% 1899 3.62% 394 3.98% 198 9.80% 39575 2.29%
17 5115 9.30% 5028 9.86% 5029 9.58% 147 1.49% 132 6.53% 87843 5.09%
18 2067 3.76% 1961 3.84% 1995 3.80% 339 3.43% 179 8.86% 65594 3.80%
19 3362 6.11% 3282 6.43% 3298 6.28% 277 2.80% 168 8.32% 77569 4.49%
20 3058 5.56% 2956 5.79% 2997 5.71% 438 4.43% 202 10.00% 82149 4.76%
21 1724 3.14% 1629 3.19% 1637 3.12% 450 4.55% 202 10.00% 36660 2.12%
22 1795 3.26% 1680 3.29% 1710 3.26% 363 3.67% 168 8.32% 50664 2.94%
23 1743 3.17% 1627 3.19% 1680 3.20% 311 3.14% 156 7.72% 51304 2.97%
24 1643 2.99% 1572 3.08% 1589 3.03% 301 3.04% 162 8.02% 45886 2.66%
25 1798 3.27% 1557 3.05% 1698 3.23% 343 3.47% 225 11.14% 67644 3.92%
26 1046 1.90% 802 1.57% 875 1.67% 320 3.23% 226 11.19% 48170 2.79%
27 1247 2.27% 1052 2.06% 1170 2.23% 304 3.07% 211 10.45% 47320 2.74%
28 1426 2.59% 923 1.81% 1270 2.42% 310 3.13% 204 10.10% 46747 2.71%
29 1266 2.30% 911 1.79% 1088 2.07% 332 3.35% 221 10.94% 56628 3.28%
30 1943 3.53% 1378 2.70% 1820 3.47% 301 3.04% 208 10.30% 66226 3.84%

Hourly usage for September 2022

Hourly Statistics for September 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 71 2156 3.92% 68 2062 4.04% 68 2059 3.92% 2174 65230 3.78%
1 78 2348 4.27% 70 2117 4.15% 74 2225 4.24% 2248 67430 3.91%
2 80 2403 4.37% 72 2172 4.26% 75 2256 4.30% 2307 69213 4.01%
3 77 2326 4.23% 74 2241 4.39% 74 2249 4.28% 2505 75138 4.35%
4 79 2390 4.35% 75 2265 4.44% 77 2322 4.42% 2677 80298 4.65%
5 82 2476 4.50% 72 2181 4.27% 78 2363 4.50% 2382 71447 4.14%
6 80 2422 4.40% 77 2328 4.56% 77 2328 4.43% 2698 80932 4.69%
7 81 2450 4.46% 76 2309 4.53% 79 2386 4.54% 2702 81058 4.70%
8 77 2329 4.24% 74 2227 4.37% 74 2244 4.27% 2655 79647 4.61%
9 72 2187 3.98% 69 2079 4.08% 70 2127 4.05% 2505 75158 4.35%
10 78 2369 4.31% 73 2212 4.34% 75 2275 4.33% 2599 77972 4.52%
11 79 2376 4.32% 72 2180 4.27% 75 2255 4.29% 2450 73509 4.26%
12 74 2234 4.06% 70 2110 4.14% 69 2094 3.99% 2237 67119 3.89%
13 85 2570 4.67% 78 2365 4.64% 81 2459 4.68% 2958 88726 5.14%
14 80 2427 4.41% 71 2157 4.23% 76 2288 4.36% 2528 75841 4.39%
15 72 2177 3.96% 69 2073 4.06% 69 2078 3.96% 2260 67805 3.93%
16 76 2306 4.19% 67 2023 3.97% 73 2219 4.22% 2258 67742 3.92%
17 74 2242 4.08% 64 1944 3.81% 70 2120 4.04% 2013 60404 3.50%
18 73 2190 3.98% 66 1993 3.91% 69 2073 3.95% 2244 67309 3.90%
19 74 2245 4.08% 69 2090 4.10% 71 2144 4.08% 2331 69934 4.05%
20 76 2283 4.15% 71 2144 4.20% 72 2166 4.12% 2509 75258 4.36%
21 66 1993 3.62% 63 1919 3.76% 64 1920 3.66% 2249 67457 3.91%
22 69 2079 3.78% 65 1953 3.83% 65 1965 3.74% 2094 62813 3.64%
23 66 2006 3.65% 62 1874 3.67% 63 1907 3.63% 1951 58536 3.39%

Top 30 of 677 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 33323 60.60% 334342 19.37% /stats/
2 13735 24.98% 1188576 68.86% /stats/usage_201604.html
3 850 1.55% 531 0.03% /
4 330 0.60% 23931 1.39% /stats/usage_202209.html
5 126 0.23% 2750 0.16% /emotionheader.jpg
6 24 0.04% 2137 0.12% /stats/usage_202110.html
7 23 0.04% 1653 0.10% /stats/usage_202112.html
8 23 0.04% 1929 0.11% /stats/usage_202207.html
9 23 0.04% 1989 0.12% /stats/usage_202208.html
10 22 0.04% 1213 0.07% /stats/usage_200605.html
11 22 0.04% 1581 0.09% /stats/usage_202201.html
12 21 0.04% 72 0.00% /stats/daily_usage_200803.png
13 21 0.04% 1480 0.09% /stats/usage_202205.html
14 21 0.04% 1616 0.09% /stats/usage_202206.html
15 20 0.04% 78 0.00% /stats/daily_usage_200910.png
16 20 0.04% 1656 0.10% /stats/usage_201310.html
17 20 0.04% 1754 0.10% /stats/usage_202111.html
18 18 0.03% 54 0.00% /stats/ctry_usage_200702.png
19 18 0.03% 48 0.00% /stats/ctry_usage_200704.png
20 18 0.03% 29 0.00% /stats/hourly_usage_200704.png
21 18 0.03% 1198 0.07% /stats/usage_202104.html
22 18 0.03% 1571 0.09% /stats/usage_202204.html
23 17 0.03% 1361 0.08% /stats/usage_202102.html
24 17 0.03% 1357 0.08% /stats/usage_202202.html
25 17 0.03% 1478 0.09% /stats/usage_202203.html
26 16 0.03% 42 0.00% /stats/daily_usage_200702.png
27 16 0.03% 27 0.00% /stats/hourly_usage_200702.png
28 16 0.03% 685 0.04% /stats/usage_200711.html
29 16 0.03% 1176 0.07% /stats/usage_200801.html
30 16 0.03% 1140 0.07% /stats/usage_200806.html

Top 10 of 677 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13735 24.98% 1188576 68.86% /stats/usage_201604.html
2 33323 60.60% 334342 19.37% /stats/
3 330 0.60% 23931 1.39% /stats/usage_202209.html
4 14 0.03% 2786 0.16% /stats/webalizer.current
5 126 0.23% 2750 0.16% /emotionheader.jpg
6 24 0.04% 2137 0.12% /stats/usage_202110.html
7 23 0.04% 1989 0.12% /stats/usage_202208.html
8 23 0.04% 1929 0.11% /stats/usage_202207.html
9 20 0.04% 1754 0.10% /stats/usage_202111.html
10 20 0.04% 1656 0.10% /stats/usage_201310.html

Top 10 of 198 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 33323 60.60% 6720 69.03% /stats/
2 13735 24.98% 1034 10.62% /stats/usage_201604.html
3 850 1.55% 718 7.38% /
4 20 0.04% 16 0.16% /stats/usage_201310.html
5 330 0.60% 15 0.15% /stats/usage_202209.html
6 16 0.03% 12 0.12% /stats/usage_201208.html
7 24 0.04% 12 0.12% /stats/usage_202110.html
8 23 0.04% 12 0.12% /stats/usage_202112.html
9 16 0.03% 11 0.11% /stats/usage_200801.html
10 13 0.02% 11 0.11% /stats/usage_201102.html

Top 10 of 199 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 33323 60.60% 6728 69.10% /stats/
2 13735 24.98% 1031 10.59% /stats/usage_201604.html
3 850 1.55% 688 7.07% /
4 20 0.04% 15 0.15% /stats/usage_201310.html
5 24 0.04% 14 0.14% /stats/usage_202110.html
6 16 0.03% 13 0.13% /stats/usage_201208.html
7 15 0.03% 12 0.12% /stats/usage_202101.html
8 14 0.03% 12 0.12% /stats/usage_202105.html
9 16 0.03% 12 0.12% /stats/usage_202109.html
10 330 0.60% 12 0.12% /stats/usage_202209.html

Top 30 of 2429 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9856 17.93% http://proserial.org
2 5190 9.44% https://xn-----8kcabrkw4asecefhmfso.xn--p1ai
3 4954 9.01% - (Direct Request)
4 3938 7.16% https://evakuator-kronshtadt.ru/
5 2945 5.36% https://xn-----6kcchdgdke3as3cfbjv3anfb.xn--p1ai/
6 2647 4.81% https://vyzovevakuatora.com/
7 2625 4.77% https://911.spb.ru/evakuator-vsevolzhsk/
8 1936 3.52% https://evakuator-kurortniy.ru/
9 1401 2.55% https://adac.spb.ru/nashi-partnyory/
10 943 1.72% https://xn--2-7sbitc7agkn0a6j.xn--p1ai
11 769 1.40% https://xn-----2-63dhdmqac0aa0aag4cybjmbfcf2adlt0y.xn--p1ai
12 748 1.36% www.bing.com
13 704 1.28% https://kudrovo.evaspas.ru/
14 272 0.49% https://torbookomg.com/
15 270 0.49% https://t.me/HubExpert
16 248 0.45% https://torbookomg.com
17 231 0.42% https://t.me/Pegas3131
18 228 0.41% https://auto.evakuator.expert
19 211 0.38% https://darkmoney.me/debetovye-karty-23/nadezhnye-debetovye-karty-s-garantiei-ot-krazhi-sredstv-na-skany-dropov-ot-servisa-pegas-253272/
20 208 0.38% https://darkmoney.me/probiv-informacii-122/pegas-bankovskii-probiv-fns-i-ne-tol-ko-243021/
21 169 0.31% https://onion.omgomgomgmplace.com/
22 156 0.28% https://onion.omgomgomgmplace.com
23 144 0.26% https://hubexpert.biz
24 134 0.24% https://hubexpert.biz/
25 131 0.24% https://omgdarknet.com/
26 129 0.23% https://www.ez-ddos.com
27 126 0.23% https://megadarknet.org
28 125 0.23% http://landgaertnerei.at/stats/
29 125 0.23% https://365cash.org/
30 120 0.22% https://mlne-exchange.net

Top 20 of 41 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.44% dumb tattoos
2 1 2.44% https://almetyevsk.trezvaya-gizn.ru/kruglosutochnaya-narkologicheskaya-pomoshh/
3 1 2.44% https://b2b-creative.ru/cases/sozdanie-lendinga-po-nrs-dlya-kg-avangard/
4 1 2.44% https://b2b-creative.ru/tyumen/site-audit/
5 1 2.44% https://ecopolisrf.ru/oryol/catalog/pokrytie-dlya-ekspluatiruemoj-krovli/
6 1 2.44% https://ecopolisrf.ru/staryj-oskol/materialy-i-oborudovanie/igrovoe/
7 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/astraxan/catalog/uvlazhniteli/dlya-chastnogo-doma/
8 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/blog/articles/uvlazhnenie-v-mobilnyh-ovoshhehranilishhah/
9 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/kovrov/catalog/kamery-sozrevaniya/klimaticheskie-kamery-teplo-holod/
10 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/kurgan/catalog/uvlazhniteli/dlya-klimaticheskih-kamer/
11 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/lyubercy/catalog/kamery-sozrevaniya/klimaticheskie-kamery-teplo-holod/
12 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/naberezhnye-chelny/catalog/uvlazhniteli/dlya-klimaticheskih-kamer/
13 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/naberezhnye-chelny/catalog/uvlazhniteli/kanalnye-uvlazhniteli/
14 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/sterlitamak/catalog/uvlazhniteli/s-datchikom/
15 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/syktyvkar/catalog/uvlazhniteli/dlya-gribnyh-cehov/
16 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/ulan-ude/catalog/rasstojnye-kamery/
17 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/vidnoe/catalog/kamery-sozrevaniya/klimaticheskie-kamery-teplo-holod/
18 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/vidnoe/catalog/uvlazhniteli/dlya-pogrebov/
19 1 2.44% https://fabrica-tumana.ru/vladimir/catalog/rasstojnye-kamery/
20 1 2.44% https://formula116.com/sprobegom/renault/1576334102/

Top 15 of 359 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2496 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 2474 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 2409 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
4 1414 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
5 1301 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 1299 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
7 1299 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 1294 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1275 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 1274 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
11 1269 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1269 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1267 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 1266 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 1265 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36

Usage by Country for September 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 54984 100.00% 51026 100.02% 1725976 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23