Usage Statistics for www.landgaertnerei.at

Summary Period: May 2022
Generated 25-May-2022 03:31 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 28217
Total Files 24982
Total Pages 25472
Total Visits 4451
Total KBytes 1667938
Total Unique Sites 1755
Total Unique URLs 630
Total Unique Referrers 4221
Total Unique User Agents 421
. Avg Max
Hits per Hour 47 177
Hits per Day 1128 1692
Files per Day 999 1566
Pages per Day 1018 1570
Sites per Day 70 199
Visits per Day 178 318
KBytes per Day 66718 102571
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.54% 24982
Code 206 - Partial Content 0.04% 11
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 11
Code 302 - Found 2.19% 618
Code 304 - Not Modified 1.21% 341
Code 404 - Not Found 7.99% 2254

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1095 3.88% 997 3.99% 1024 4.02% 151 3.39% 78 4.44% 78515 4.71%
2 1073 3.80% 981 3.93% 974 3.82% 173 3.89% 91 5.19% 81245 4.87%
3 1269 4.50% 1171 4.69% 1180 4.63% 186 4.18% 115 6.55% 87242 5.23%
4 1686 5.98% 1559 6.24% 1561 6.13% 193 4.34% 108 6.15% 102571 6.15%
5 1670 5.92% 1566 6.27% 1570 6.16% 220 4.94% 135 7.69% 95633 5.73%
6 902 3.20% 793 3.17% 783 3.07% 223 5.01% 187 10.66% 36779 2.21%
7 917 3.25% 668 2.67% 847 3.33% 98 2.20% 73 4.16% 36954 2.22%
8 696 2.47% 513 2.05% 618 2.43% 233 5.23% 152 8.66% 32825 1.97%
9 1152 4.08% 1030 4.12% 1027 4.03% 151 3.39% 104 5.93% 64282 3.85%
10 1692 6.00% 1471 5.89% 1519 5.96% 197 4.43% 109 6.21% 99206 5.95%
11 1618 5.73% 1490 5.96% 1484 5.83% 286 6.43% 152 8.66% 96616 5.79%
12 1063 3.77% 935 3.74% 898 3.53% 250 5.62% 199 11.34% 51228 3.07%
13 697 2.47% 615 2.46% 587 2.30% 98 2.20% 74 4.22% 45787 2.75%
14 1003 3.55% 902 3.61% 844 3.31% 136 3.06% 84 4.79% 68574 4.11%
15 1119 3.97% 1011 4.05% 988 3.88% 152 3.41% 77 4.39% 73360 4.40%
16 1172 4.15% 1086 4.35% 1082 4.25% 279 6.27% 163 9.29% 72881 4.37%
17 1246 4.42% 1143 4.58% 1128 4.43% 318 7.14% 184 10.48% 71863 4.31%
18 1355 4.80% 1073 4.30% 1278 5.02% 247 5.55% 132 7.52% 68198 4.09%
19 1127 3.99% 914 3.66% 985 3.87% 143 3.21% 81 4.62% 55789 3.34%
20 715 2.53% 612 2.45% 558 2.19% 123 2.76% 92 5.24% 33827 2.03%
21 1083 3.84% 1015 4.06% 978 3.84% 146 3.28% 108 6.15% 71706 4.30%
22 1252 4.44% 1070 4.28% 1146 4.50% 177 3.98% 105 5.98% 76986 4.62%
23 1345 4.77% 1183 4.74% 1198 4.70% 164 3.68% 104 5.93% 76208 4.57%
24 1183 4.19% 1100 4.40% 1131 4.44% 182 4.09% 84 4.79% 83896 5.03%
25 87 0.31% 84 0.34% 84 0.33% 22 0.49% 14 0.80% 5766 0.35%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 39 993 3.52% 36 901 3.61% 35 884 3.47% 2314 57839 3.47%
1 40 1005 3.56% 36 922 3.69% 37 930 3.65% 2457 61430 3.68%
2 39 987 3.50% 37 934 3.74% 36 919 3.61% 2486 62155 3.73%
3 43 1087 3.85% 36 901 3.61% 41 1028 4.04% 2489 62230 3.73%
4 43 1098 3.89% 38 953 3.81% 40 1017 3.99% 2620 65503 3.93%
5 43 1086 3.85% 41 1037 4.15% 40 1008 3.96% 2895 72381 4.34%
6 48 1213 4.30% 41 1038 4.15% 44 1106 4.34% 2862 71538 4.29%
7 45 1143 4.05% 40 1003 4.01% 40 1016 3.99% 2656 66405 3.98%
8 50 1262 4.47% 41 1048 4.20% 45 1131 4.44% 2774 69353 4.16%
9 50 1251 4.43% 44 1101 4.41% 45 1127 4.42% 2956 73897 4.43%
10 53 1326 4.70% 45 1149 4.60% 46 1158 4.55% 3032 75791 4.54%
11 55 1378 4.88% 49 1245 4.98% 49 1236 4.85% 3399 84982 5.10%
12 48 1221 4.33% 44 1114 4.46% 43 1090 4.28% 2901 72520 4.35%
13 55 1386 4.91% 42 1070 4.28% 47 1194 4.69% 2866 71654 4.30%
14 50 1259 4.46% 44 1113 4.46% 44 1117 4.39% 2904 72606 4.35%
15 50 1266 4.49% 45 1144 4.58% 46 1152 4.52% 3069 76714 4.60%
16 50 1259 4.46% 45 1131 4.53% 44 1114 4.37% 2988 74690 4.48%
17 47 1199 4.25% 43 1086 4.35% 43 1088 4.27% 2961 74021 4.44%
18 47 1191 4.22% 43 1096 4.39% 43 1097 4.31% 2847 71180 4.27%
19 48 1209 4.28% 44 1100 4.40% 44 1104 4.33% 2949 73737 4.42%
20 47 1189 4.21% 40 1011 4.05% 43 1082 4.25% 2683 67086 4.02%
21 47 1191 4.22% 41 1038 4.15% 41 1040 4.08% 2733 68327 4.10%
22 41 1031 3.65% 37 943 3.77% 37 929 3.65% 2466 61645 3.70%
23 39 987 3.50% 36 904 3.62% 36 905 3.55% 2410 60252 3.61%

Top 30 of 630 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 15350 54.40% 1328546 79.65% /stats/usage_201604.html
2 4421 15.67% 44369 2.66% /stats/
3 1955 6.93% 155611 9.33% /stats/usage_200802.html
4 810 2.87% 512 0.03% /
5 233 0.83% 5085 0.30% /emotionheader.jpg
6 22 0.08% 833 0.05% /stats/usage_200705.html
7 21 0.07% 1635 0.10% /stats/usage_202106.html
8 16 0.06% 486 0.03% /stats/usage_200701.html
9 15 0.05% 789 0.05% /stats/usage_200702.html
10 15 0.05% 580 0.03% /stats/usage_200704.html
11 15 0.05% 1198 0.07% /stats/usage_202104.html
12 14 0.05% 457 0.03% /stats/usage_200612.html
13 14 0.05% 1053 0.06% /stats/usage_200806.html
14 14 0.05% 1042 0.06% /stats/usage_201608.html
15 14 0.05% 1088 0.07% /stats/usage_202012.html
16 14 0.05% 1066 0.06% /stats/usage_202101.html
17 14 0.05% 1115 0.07% /stats/usage_202103.html
18 14 0.05% 1043 0.06% /stats/usage_202107.html
19 14 0.05% 1201 0.07% /stats/usage_202204.html
20 13 0.05% 1186 0.07% /stats/usage_200808.html
21 13 0.05% 1123 0.07% /stats/usage_200809.html
22 13 0.05% 910 0.05% /stats/usage_201207.html
23 13 0.05% 974 0.06% /stats/usage_201602.html
24 13 0.05% 950 0.06% /stats/usage_201609.html
25 13 0.05% 948 0.06% /stats/usage_201901.html
26 13 0.05% 962 0.06% /stats/usage_201908.html
27 13 0.05% 955 0.06% /stats/usage_201911.html
28 13 0.05% 1022 0.06% /stats/usage_202008.html
29 13 0.05% 1010 0.06% /stats/usage_202009.html
30 13 0.05% 1112 0.07% /stats/usage_202105.html

Top 10 of 630 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15350 54.40% 1328546 79.65% /stats/usage_201604.html
2 1955 6.93% 155611 9.33% /stats/usage_200802.html
3 4421 15.67% 44369 2.66% /stats/
4 233 0.83% 5085 0.30% /emotionheader.jpg
5 12 0.04% 2447 0.15% /stats/webalizer.current
6 21 0.07% 1635 0.10% /stats/usage_202106.html
7 14 0.05% 1201 0.07% /stats/usage_202204.html
8 15 0.05% 1198 0.07% /stats/usage_202104.html
9 13 0.05% 1186 0.07% /stats/usage_200808.html
10 13 0.05% 1123 0.07% /stats/usage_200809.html

Top 10 of 201 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15350 54.40% 1459 33.66% /stats/usage_201604.html
2 1955 6.93% 863 19.91% /stats/usage_200802.html
3 810 2.87% 664 15.32% /
4 4421 15.67% 328 7.57% /stats/
5 22 0.08% 13 0.30% /stats/usage_200705.html
6 15 0.05% 12 0.28% /stats/usage_202104.html
7 14 0.05% 10 0.23% /stats/usage_200806.html
8 21 0.07% 10 0.23% /stats/usage_202106.html
9 13 0.05% 9 0.21% /stats/usage_200809.html
10 12 0.04% 9 0.21% /stats/usage_201208.html

Top 10 of 201 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15350 54.40% 1456 33.56% /stats/usage_201604.html
2 1955 6.93% 863 19.89% /stats/usage_200802.html
3 810 2.87% 657 15.15% /
4 4421 15.67% 335 7.72% /stats/
5 22 0.08% 16 0.37% /stats/usage_200705.html
6 21 0.07% 12 0.28% /stats/usage_202106.html
7 14 0.05% 11 0.25% /stats/usage_202103.html
8 14 0.05% 10 0.23% /stats/usage_202012.html
9 14 0.05% 10 0.23% /stats/usage_202101.html
10 12 0.04% 9 0.21% /stats/usage_200703.html

Top 30 of 4221 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5383 19.08% - (Direct Request)
2 1809 6.41% https://boobsphoto.name/
3 614 2.18% https://chohanpohan.com
4 461 1.63% https://hydraruzxpnew9webes.com
5 459 1.63% https://hydraruzxpnew9webes.com/
6 351 1.24% https://kudx.com/
7 327 1.16% https://certifiedelectrician.co.uk/
8 327 1.16% https://kudx.com
9 308 1.09% https://1xbetspain.com
10 295 1.05% https://librabet-italia.com
11 291 1.03% https://1xbetfrance.net/
12 288 1.02% https://1xbetspain.com/
13 287 1.02% https://1xbetfrance.net
14 285 1.01% https://mamashki.net/
15 269 0.95% https://librabet-italia.com/
16 262 0.93% https://maxbet-ro.com
17 257 0.91% https://chastnoeporno.su/
18 251 0.89% https://pornodomashka.com/
19 250 0.89% www.bing.com
20 243 0.86% https://porno-anime.com/
21 237 0.84% https://maxbet-ro.com/
22 233 0.83% https://analnoe.com/
23 222 0.79% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com
24 201 0.71% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/
25 200 0.71% https://pornocomics24.com/
26 193 0.68% https://pornocomix.pro/
27 183 0.65% https://babushky.me
28 172 0.61% https://devahy.org
29 140 0.50% http://anal-porn.pro/
30 136 0.48% https://incestsex.vip/

Top 20 of 37 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.70% how does bone repair pdf
2 1 2.70% https://b2b-creative.ru/tyumen/seo/prodvizhenie-sajta-v-yandekse/
3 1 2.70% https://climatville.ru/moskva/gotovye-resheniya/
4 1 2.70% https://ecopolisrf.ru/nefteyugansk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/igrovoj-kompleks-a102/
5 1 2.70% https://ecopolisrf.ru/novocheboksarsk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v203/
6 1 2.70% https://ecopolisrf.ru/yuzhno-saxalinsk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/igrovoj-kompleks-a101/
7 1 2.70% https://fabrica-tumana.ru/magnitogorsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kvartiry/
8 1 2.70% https://fabrica-tumana.ru/tula/catalog/uvlazhniteli/dlya-inkubatorov/
9 1 2.70% https://fabrica-tumana.ru/velikij-novgorod/catalog/uvlazhniteli/dlya-derevyannogo-doma/
10 1 2.70% https://formula116.com/privacy/
11 1 2.70% https://megaplen.ru/
12 1 2.70% https://metalincorp.ru/krasnoselkup/catalog/splavy/ferrosplavy/
13 1 2.70% https://metalincorp.ru/lyantor/catalog/podemnoe_oborudovanie/stalnye_tsepi/svarnye_tsepi/svarnye_kruglozvennye_tsepi/
14 1 2.70% https://metalincorp.ru/nadym/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/metallicheskie_opory_vl_i_lep/
15 1 2.70% https://metalincorp.ru/noyabrsk/catalog/splavy/medno_nikelevye_splavy/khromel/
16 1 2.70% https://metalincorp.ru/salekhard/catalog/nerzhaveyushchaya_stal/nerzhaveyushchaya_drob/
17 1 2.70% https://metalincorp.ru/tarko-sale/catalog/truboprovodnaya_armatura/stalnye_fitingi/perevodniki/
18 1 2.70% https://narcology24.ru/belorechensk/lechenie-igromanii/
19 1 2.70% https://narcology24.ru/elektrostal/contacts/
20 1 2.70% https://narcology24.ru/kurgan/lechenie-narkomanii/ot-solej/

Top 15 of 421 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1035 3.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 1031 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 996 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 773 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 749 2.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 647 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 565 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 565 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
9 563 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
10 563 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 556 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
12 549 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 542 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 538 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 534 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 28217 100.00% 24993 100.04% 1667938 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23